Programme / Clár

Timetable/ Clár ama – https://tinyurl.com/tq4stcm

Program / Clár – https://tinyurl.com/t9a5dg4

Book of Abstracts / Leabhar Achoimrí https://tinyurl.com/qoxgsuq

CAMPUS MAP / LEÁRSCÁIL DEN CHAMPAS https://www.nuigalway.ie/media/buildingsoffice/files/maps/M12122_General_CampusMapWEBpdf220217.pdf

Important dates / Dátaí Tábhachtacha

Abstract submission deadline / Sprioc do na hachoimrí: 30.06.2019

Send to / Seol chuig:iraal2019@nuigalway.ie

Notification of acceptance by 31st August, 2019 / Cuirfear ar an eolas thú an bhfuiltear ag glacadh le do pháipéar faoin 31 Lúnasa 2019.

Deadline for confirmation from presenters / Sprioc le deimhniú go mbeidh tú linn: 20.09.2019.

The first draft of the programme will be available in September, 2019. / Cuirfear an chéad dréacht den chlár ar fáil i Meán Fómhair, 2019.

Plenary / Aoi-chainteoir

Prof. Bettina Migge’s initial research concentrated on historical language contact and creole genesis. Her recent research and publications range from issues and methods in synchronic language contact focusing on multilingual contexts, the role of sociolinguistic methods and approaches to language documentation, migration and education related to lesser-used languages and sociolinguistic research on Irish English. She has been involved in several research projects through the French research unit SeDyL (CNRS, IRD, INALCO) funded by DGLFLF, ANR AIRD, and participated in local minority language training initiatives. Since 2013 she has been supporting a participatory project (DicoGuy) in French Guiana which aims to create dictionaries for several local languages including Businenge(e) Tongo. She has also engaged in funded research projects on migration to Ireland with researchers at UCD (Immigrant Council Ireland) and NUI Maynooth (IRCHSS) and has supervised a number of research projects on Irish English. https://people.ucd.ie/bettinamiggeTá an tOllamh Bettina Migge ina Ceann ar Scoil na dTeangacha, na gCultúr agus na Teangeolaíochta agus ina hOllamh le Teangeolaíocht sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Dhírigh a taighde tosaigh ar theagmháil teangacha agus ar bhunús an chrióil. Baineann a cuid taighde agus foilseachán le déanaí le saincheisteanna a bhaineann le teagmháil shioncrónach teangacha i gcomhthéacsanna ilteangacha, ról na modhanna agus na gcur chuige sochtheangeolaíoch maidir le taifead a dhéanamh agus a choinneáil ar theangacha, an imirce agus an t-oideachas i gcás teangacha neamhfhorleathana agus taighde sochtheangeolaíochta ar Bhéarla na hÉireann. Bhí baint aici le roinnt tionscadal taighde san aonad taighde Fraincise SeDyL (CNRS, IRD, INALCO) arna maoiniú ag DGLFLF, ANR AIRD, agus ghlac sí páirt i dtionscnaimh oiliúna teangacha áitiúla. Ó 2013 tá sí ag tacú le tionscadal rannpháirteach (DicoGuy) i nGuáin na Fraince a bhfuil sé mar aidhm aige foclóirí a chruthú do roinnt teangacha áitiúla lena n-áirítear Businenge(e) Tongo. Chomh maith leis sin, tá sí i mbun tionscadal taighde maoinithe faoin imirce go hÉirinn, le taighdeoirí sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (Comhairle Inimirceach na hÉireann) agus Ollscoil Mhá Nuad (IRCHSS). https://people.ucd.ie/bettinamigge